Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

v. Tim Olsen ApS
Fagerholtvej 17
4050 Skibby
CVR 26391989

1. Afgivelse af ordre
Køber kan bestille varer på mail.

2. Levering og udbringning
Vi leverer i hele Danmark og udlandet til gældende fragtpriser. Efter aftale kan kunder selv hente eller få egen transportør til at hente.

3. Betalingsbetingelser
Netto kontant. Faktura fremsendes til køber på mail og varerne sendes når betaling er modtaget.

4. Forsinkelser
Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Hvis ikke TimTool leverer inden for aftalt leveringstid eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til TimTool, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til Timtool, at hæve aftalen.

5. Reklamationsret vedr. mangler
Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis TimTool, ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt og rettidigt har reklameret, har køberen ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssigt afslag eller erstatning på denne baggrund. TimTool, har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. TimTool, er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar
TimTool er ikke ansvarlig for hverken person eller materielle skader, der måtte skyldes forkert/fejlagtig brug af varen. TimTool, er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af TimTool, eller andre, som firmaet har ansvaret for. TimTool, er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. TimTool, er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning TimTool måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde TimTool skadesløs i samme omfang, som TimTools ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

7. Reklamations- og undersøgelsespligt
Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har TimTool, ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før TimTool, tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for TimTool. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.

8. Ejendomsforbehold
TimTool forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg
Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

10. Returnering
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Kreditering af en returneret vare sker først, når varen er modtaget retur. Ved aftalt returnering fremsender vi fragtbrev og pakken kan indleveres til en pakkeshop nær jer – med mindre andet aftales indbyrdes. Returfragten modregnes i krediteringen.

Generelle samhandelsbetingelser

Fragtomkostninger
Fragtbeløbet afhænger af ordrens størrelse og vareindhold. Fragt beløb oplyses i ordrebekræftelse inden ordren gennemføres. Tunge forsendelser leveres normalt med fragtmand. Små sendes som pakkepost. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Såfremt der ikke træffes nogen hjemme lægger fragtmanden en besked, herefter er det købers ansvar at kontakte fragtmanden for aftale om ny udkørsel. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering er for købers egen risiko ved eventuelle tyveri, mangler og beskadigelse.

Returret
Ved brug af returretten, vil kunde blive faktureret for fragt- og forsendelses omkostninger. Varer skal returneres uskadt i original emballage – se også punkt 10.

Forbehold
Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer.

Ophavsret
Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på TimTools website, tilhører TimTool, tekst, fotos, grafik, illustrationer o.l. er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden TimTool, skriftlige tilladelse.